Tứ Tất Đàn: 4 pháp tùy duyên | Thầy Thích Pháp An | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

Thầy Thích Pháp An

Sau thời khóa Hướng dẫn và tu tập Thiền từ 7g sáng Chủ Nhật hắng tuần tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Thầy Thích Pháp An đã giảng về Tứ Tất Đàn: 4 pháp tùy duyên bao gồm Thế giới tất đàn hay Thế gian tất đàn, Vị nhân tất đàn, Đối trị tất đàn thuộc về tùy duyên ở trong đạo Phật, tùy duyên hành đạo, tùy duyên hoằng Pháp ở trong đạo Phật; còn Đệ nhất nghĩa tất đàn là cứu cánh, là mục đích của đạo Phật.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*