Bài giảng 2015

Danh sách các bài giảng tại Thiền viện Vạn Hạnh năm 2015

  • Tháng 1:

GS.  TT. Thích Viên Trí | Nhất Thiết Lậu Hoặc (Phương pháp đoạn trừ phiền não)-

  • Tháng 2:
  • Tháng 3:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*