Bài Giảng 2017

Danh sách các bài giảng tại Thiền viện Vạn Hạnh năm 2017

Tháng 1

T.Hạnh Bình- Tự mình là một Đại Y Vương
T Thích Tâm Đức – Sống với thực tại

Tháng 2

Tháng 3

 

Tháng 4

T. Tâm Minh- Lời Phật dạy về gốc rễ của khổ đau: Lòng Tham

T. Nguyên Thiện – Cẩn trọng trong lời nói

T. Tâm Hạnh- Lợi ích của niềm tin tối thượng

T. Giác Giới – Để thoát khổ đau luân hồi sinh tử

T.Chơn Minh- Ý Nghĩa Tinh Tấn

T. Tâm Minh- Thân bệnh tâm không bệnh

Tháng 5

T. Chơn Minh – Giải thích về niên đại đức Phật
T.Giác Giới – Tu mau kẻo trễ
T. Tâm Hạnh – Pháp cho người tại gia trong Tài sản, Danh tiếng, Tuổi thọ và Được sanh vào cõi lành
T. Phước Đạt – Phật trong trái tim con

Tháng 6

T. Giác Giới – Các Pháp tu tập để gìn giữ 5 giới
T. Tâm Minh – Lời Phật dạy để cuộc sống an lạc hạnh phúc
T. Tâm Hạnh – Các Pháp tu tập đưa đến Hạnh Phúc

Tháng 7

T.Tâm Đức | Sơ lược các truyền thống Phật Giáo

T. Giác Giới | Nghèo khổ và làm giàu trong thiện pháp

T. Tâm Hạnh | Sự ra đời Phật Giáo Đại Thừa

T. Chơn Minh | Thiền Nguyên Thuỷ và Thiền Đại Thừa

T. Phước Đạt | Đạo Phật như hơi thở

Tháng 8

T. Tâm Hạnh|Sự khác nhau Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa

Thiền Viện Vạn Hạnh cúng dường Trường hạ 2017

T. Tâm Minh | Phương pháp giải trừ tham sân si

T. Tâm Đức | Phật ở đâu

Tháng 9

T.Tâm Hạnh | Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Kesi

Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa

Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp|Phẩm Asura (A Tu La)

Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp|Phẩm Rohitassa

T. Tâm Hạnh | Pháp còn phải bỏ nói gì phi pháp

Tháng 10

T. Giác Giới | Phiền não khổ đau và hạnh phúc

T. Tâm Đức | Thiên Nhãn Minh

T. Tâm Minh | Duy Tuệ Thị Nghiệp

T. Tâm Đức | Kinh và Thiền

 

Tháng 11

T. Chơn Minh | Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa

T. Hạnh Bình | Tinh thần Giới Luật của đức Phật

T. Phước Đạt | Phương pháp tu tập đoạn trừ tam chướng phiền não

T. Giác Giới | Thái độ ứng xử trong cuộc đời

Tháng 12

T. Thích Tâm Đức |Phật giáo: Từ niềm tin đến thấy biết

T. Phước Đạt | Để có cuộc sống hạnh phúc an lạc

T. Tâm Minh | Hạnh Phúc An Lạc của Tâm Hướng Thượng

T. Chơn Minh | Các giai đoạn phát triển Học Viện Phật giáo TP HCM

Các Bài Giảng Năm 2018