Kinh An Trú Tầm | Trung Bộ Kinh | Cố HT Thích Minh Châu

Kinh An Trú Tầm

Đức Phật dạy 5 phương pháp an trú để đối trị các bất thiện tâm dục, sân, si khởi lên khi thiền định giúp đoạn trừ khát ái, giải thoát kiết sử chấm đứt khổ đau

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*