Kinh Song Tầm| Trung Bộ Kinh | Cố HT Thích Minh Châu |

Thien Vien Van hanh

Đức Phật nhắc lại kinh nghiệm trong thời kỳ tu tập, của Ngài với Tầm chính là tư duy, – tâm sở tầm, phân tư duy thành 2 nhóm: Thiện tầm (Ly dục, Vô sân, Bất hai) và Bất thiện tầm (Dục tầm, Sân Tầm, Hại Tầm).
Khi an trú với Thiện tầm không đưa đến hại mình, hại người, tăng trưởng trí tuệ, không còn phiền não đưa đến Niết bàn, chứng Tứ thiền, Tam minh, thành Phật..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*