Bài giảng 2016

Các Bài giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh năm 2016

Tháng 7 /2016

Cách xây dựng hạnh phúc theo đạo đức Phật giáo  Gs. TT.Thích Hạnh Bình

Tháng 8/2016

 Truyền thống Vu Lan Gs: T.T. Thích Chơn Minh 

Biển Đông và Phật Giáo GS: TT. Thích Hạnh Bình

Tháng 9/2016

Nhớ ơn và biết ơn GS. TT. Thích Tâm Hạnh

Truyền thống Phật Giáo Việt Nam GS.TT. Thích Hạnh Bình

Tháng 10/2016

Đạo Hành Gs. HT.Thích Giác Giới

Pháp Hội Dharamsala 2016- Ấn Độ GS. TT. Thích Tâm Đức

Tháng 12 /2006

– Chuyển Hoá Kiêu Mạn GS. Thích Nguyên Thiện

– Vài Khía Cạnh về Giáo Lý Nghiệp Báo GS. Thích Pháp Nhiên

Tu lại từ đầu GS. Thích Chánh Kiến

– Ai cũng có GS. Thích Phước Toàn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*