Thích Chánh Kiến – Tu lại từ đầu

Tu lại từ đầu

Sáng Chủ Nhật tại Thiền Viện Vạn Hạnh, Thầy Thích Chánh Kiến  đã giảng một bài pháp rất có ý nghĩa cho những người đi chùa. Nhất là những người đã đi chùa lâu năm, đã làm nhiều công quả, làm nhiều phật sự… nhưng đã lờn pháp, cần phải Tu lại từ đầu, tu như những ngày đầu mới bước chân đến chùa…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*