Bài Giảng 2018

Tháng 1

T. Tịnh Nguyện | Nhân quả trong đời sống

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 121 Tự Trách

Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 122: SÓNG BIỂN

T.Tâm Hạnh | Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác

T. Tâm Hạnh | Thái độ sống của người Phật tử chân chính

T. Giác Giới | Sống Tự Lợi Lợi Tha

Tháng 2

Thích Tâm Hạnh | Thái Độ sống của người Phật tử chân chánh-P2

Thiền Viện Vạn Hạnh | Lễ Tạ Pháp 2017

Thích Tâm Đức | Thiền Viện Vạn Hạnh | Tâm bệnh và sự đối trị

T. Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh Vi Diệu 128 -129-130

Lễ Tất Niên Thiền Viện Vạn Hạnh 2017

T. Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | XIV Phẩm Loài người | Kinh 131 Kiết sử

T.Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 pháp | Phẩm Loài Người | Kinh135-140

Tháng 3

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Các Căn | Kinh 153-157

T. Tâm Minh | Nguồn Nước Công Đức

T. Phước Đạt | Truyền Thống Đi Chùa Đầu Năm

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Các Căn | Kinh 158 Thối đọa

Thích Giác Giới | Im lặng là vàng

Tháng 4

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Đạo Hành | kinh 161 – 162 -163

Thích Tâm Hạnh | Vấn Đáp Phật Pháp

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh| Phẩm Đạo Hành | kinh164 Kham Nhẫn

Thích Tâm Minh | Nói năng như chánh pháp

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh 166-169 Với các chi tiết

Thích Tâm Hạnh|Tăng Chi Bộ kinh Kinh170 Gắn liền Cột Chặt | Các câu hỏi về Thiền Chỉ và Thiền Quán

Thích Tâm Hạnh| Chơn tâm và Tánh Không

Thích Giác Giới | Kinh Pháp Cú 25 Nỗ Lực Tinh Cần

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh 171 Tư Tâm Sở

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Tư Tâm Sở Kinh 173 PhânTích

Tháng 5

Thích Tâm Đức | Luật Nhân Quả cân đong đo đếm

Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi bộ kinh | Kinh175 Upavana

Thích Chơn Minh | Như Thế Nào Là Có Phước

Thích Tâm Hạnh |Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh178 Hồ nước ở làng

Thích Tâm Hạnh | Giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh