Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò | Trung Bộ Kinh 31| Cố HT. Thích Minh Châu

hoa-thien-vien

Bài kinh do Đức Phật giảng tại rừng Gosinga – Rừng Sừng Bò nơi tu tập của 3 vị Tôn giả Anuruddha (A na Luật Đà) em họ Phật, Tôn giả Nandiya (Nan Đề) , Tôn giả Kimbila (Kim Tỳ La) là bạn từ khi chưa xuất gia. Bài kinh nói về sự tu tập hòa hợp như vậy sẽ tạo cho trú xứ của họ, gia đình thân quyến họ sẽ được an lạc hạnh phúc

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*