Các câu hỏi về Sơ Thiền | Đại Kinh Phương Quảng |Trung Bộ Kinh 43 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng

phat dan

Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) trả lời các câu hỏi về Sơ thiền, Năm căn, Thọ hành, Tâm giải thoát do Tỳ kheo Ni Dhammadina và Cư sĩ Visakha đặt ra trong bài kinh Đại Kinh Phương Quảng , Trung Bộ Kinh 43 do Cố HT. Thích Minh Châu giảng cho đại chúng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*