Tiểu Kinh Saccaka | Trung Bộ Kinh 35 | Cố HT. Thích Minh Châu

duy-tue-thi-nghiep

Tiểu Kinh Saccaka là bài kinh ngằn số 35 của Trung Bộ Kinh, Đức Phật giảng cho Ni Kiền tử Saccaka về sự chấp thủ của cái tôi, của 5 uẩn . Vì 5 uẩn là vô thường, vô ngã. Tất cả hành vô thường, tất cả pháp vô ngã…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*