Đại Kinh Rừng Sừng Bò | Trung Bộ Kinh 32 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng

Dai-kinh-rung-sung-bo

Đại Kinh Rừng Sừng Bò trong Trung Bộ Kinh 32 tiếp theo Tiểu kinh Rừng Sừng bò diễn ra tại rừng Sừng Bò Gosinga, nơi các đệ tử đức Phật đang tu tập. 6 vị Tôn giả nổi tiếng trình bày quan điểm riêng của mình về tu tập với Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất) và được Thế Tôn chấp thuận sự sai biệt quan điểm khác nhau ấy là chân thật. Đây có thể xem là nguồn gốc của Phật giáo Bộ phái phát triển sau này.
Đức Phật cũng dạy theo ngài Tỳ Kheo nào sau buổi ăn khất thực về ngồi hành trì thiền định kiết già lưng thẳng, để niệm trước mặt cho đến khi đoạn trừ giải thoát hết các lậu hoặc thì sẽ làm chói sáng khu rừng Gosinga

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*