Lý Duyên Khởi | Kinh Đại Duyên | Trường Bộ Kinh 15 | Cố HT. Thích Minh Châu

hoc-vien

Kinh Đại Duyên, kinh số 15 Trường Bộ Kinh đề cập đến Lý Duyên Khởi, một giáo lý căn bản của đạo Phật đề cập đến tiến trình duyên sinh duyên diệt của sự vật, của con người , vì sao chúng ta có mặt trên thế giới này… nhưng kinh có thể chỉ đang trong thời kỳ hình thành chưa đủ chi phần của 12 nhân duyên sau này …
Đức Phật bắt đầu với già và chết là do duyên sanh , sanh do hữu, hữu do ái, ai do thọ, thọ do xúc, xúc do danh sắc, danh sắc do thức .. , chưa có lục nhập, hành và vô minh

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*