Thích Tâm Hạnh | Giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh

TTamHanh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh Thầy Tâm Hạnh tiếp tục mở rộng đề tài Chơn Tâm và Tánh Không kỳ trước với phần Giảng giải Bát Nhã Tâm Kinh.
Đây là bài kinh bao gồm tất cả những phần cơ bản quan trọng  của Phật giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Đại Thừa như là Tứ đế, Bát chánh Đạo, Bát nhã, Tánh Không, được xem là Tâm kinh mà người Phật tử nào cũng nằm lòng nhưng rất khó nắm bắt được hết ý nghĩa  của bài kinh.

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*