Thích Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Chiến sĩ | Kinh181 Người Chiến sĩ

T Tam Hanh

Thiền Viện Vạn Hạnh Chiều Thứ Bảy Thầy Tâm Hạnh tiếp tục giảng Kinh 181 Người Chiến sĩ thuộc Phẩm Chiến sĩ  trong Tăng Chi Bộ Kinh.
Đây là Phẩm nói về 4 pháp thành tựu của một Tỳ kheo như một người chiến sĩ thiện xảo để xứng đáng được cung kính, tôn trọng cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*