Kinh Potaliya | Trung Bộ Kinh 54 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Kinh Potaliya

Trung Bộ Kinh 54 Kinh Potaliya kỷ niệm Cố HT. Thích Minh Châu giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa Kinh do Đức Phật giảng cho Cư sĩ Potaliya về các pháp của một bậc thánh trong Phật giáo để đoạn tận những lậu hoặc phiền não và thêm nữa là xả bỏ đoạn tận toàn diện, toàn bộ để được lạc trú trong ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát , tuệ giải thoát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*