Đại Kinh Vacchagotta dạy về các quả chứng| Trung Bộ kinh 73 | Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa

Đại Kinh Vacchagotta

Đại Kinh Vacchagotta dạy về các quả chứng trong Trung Bộ kinh 73 do Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Các quả chứng ở đây bao gồm quả chứng cho Tứ chúng bao gồm Tỳ kheo , Tỳ kheo Ni, Nam Nữ cư sĩ với những quả chứng khác nhau do sự đoạn tận các lậu hoặc khác nhau…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*