Chánh Kiến đi hàng đầu | TT. Thích Tâm Đức

TTamDuc-ChanhKienHangDau

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh, TT. Thích Tâm Đức giảng đề tài Chánh Kiến đi hàng đầu trong Đại kinh 40 pháp, Trung Bộ kinh.
“Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ tri tà kiến là tà kiến, tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là chánh kiến của vị ấy ”
Bài giảng giúp hiểu rõ hơn về Chánh Tri Kiến, vai trò quan trọng của Chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo , trong Duy Tuệ Thị Nghiệp, lấy trí tuệ để soi sáng nghiệp là hành vi của mình..

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*