Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Kinh 214-220 | TT. Thích Tâm Hạnh

TangChikinh-214

Chiều thứ Bảy hằng tuần, TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh đang tiếp tục Chương 4 Pháp, Phẩm Ô Uế, Kinh 214-220
Kinh 214:: Sát sanh
Kinh 215: Con đường (1)
Kinh 216: Con đường (2)
Kinh 217: Cách thức nói (1)
Kinh 218: Cách thức nói (2)
Kinh 219: Không xấu hổ
Kinh 220: Với Liệt tuệ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*