Nguồn gốc Phật tánh trong kinh tạng Nguyên Thuỷ | TT. Thích Tâm Hạnh

NguonGocPhatTanh-TamHanh

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh , TT. Thích Tâm Hạnh giảng về Nguồn gốc Phật tánh trong kinh tạng Nguyên Thuỷ nhằm giải thích mối liên hệ và cái chung giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nguyên Thuỷ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*