Thần chú diệt trừ hý luận vọng tưởng | HT. Thích Tâm Đức | Giảng Pháp Thiền Viện Vạn Hạnh

Thần chú diệt trừ hý luận

Giảng pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần , sau thời khóa Hướng dẩn Thiền, Tụng Kinh , tại giảng đường phía sau, HT. Thích Tâm Đức đã giảng về Thần chú diệt trừ hý luận vọng tưởng.
Ngang qua 6 giác quan một tiến trình tâm thức dẫn đến hý luận, vọng tưởng làm khổ đau cho con người. Và thần chú chận đứng tiến trình tâm khổ đau này là “Phàm có 6 đối tượng của 6 giác quan đẹp, hấp dẫn ở quá khứ-hiện tại-vị lai, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần thì phải quán chúng không phải là ta, của ta, hay tự ngã của ta.”

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*