Các cách đối trị tâm khi hành Thiền | Thích Tâm Hạnh

CaccachDoiTrikhi-HanhThien

Trước khi vào thực tập Thiền , TT Thích Tâm Hạnh nói về Các cách đối trị tâm khi hành Thiền

Có 5 tướng (nimittāni) ( Cách, kiểu dạng) đối trị

  • Tướng Nêm
  • Tướng ý niệm
  • Tướng bỏ qua
  • Tướng quán sát
  • Tướng lực sĩ

Trích Kinh An trú Tầm trong  Trung Bộ  kinh

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải thường thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm?

Ở đây, Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử một người thợ mộc, dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái nêm khác; chư Tỷ-kheo, cũng vậy, khi một Tỷ-kheo y cứ một tướng nào, tác ý một tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh …

 

 

Vào sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh có tổ chức buổi thực tập Thiền
từ 6g15 – 7g: Thực tập Thiền đi
từ 7g-7-30: Hướng dẫn Thiền
từ 7g30- 8g: Thực tập Thiền tọa
Trước khi vào thực tập Thiền , TT Thích Tâm Hạnh nói về Các cách đối trị tâm khi hành Thiền
Các Thiền sinh mới sẽ được hướng dẫn riêng về Thiền đi và Thiền ngồi

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*