Một số vấn đề phát triển Phật giáo hiện nay | Thích Chơn Minh

MotsovandePhatTrien

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Chơn Minh đã nói chuyện Một số vấn đề phát triển Phật giáo hiện nay
TT đã đề cập bên cạnh sự phát triển về mặt hình thức như xây chù, làm tượng, tổ chức đạo tràng… hiện nay vẫn còn có những vấn đề cần phải suy nghĩ

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*