T.Tâm Hạnh | Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác

kinh-123-HangNguoiSaiKhac

T. Tâm Hạnh tiếp tục giảng kinh 123 Hạng người sai khác. Đây là chỉ cho 4 hạng người an trú trong 4 cảnh giới Thiền Định, nếm được vị ngọt của an lạc, ly dục trong các Tầng Thiền thứ nhất , thứ hai, thứ ba, thứ tư.. và sự khác biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe pháp và phàm phu

PHẨM SỢ HÃI | TĂNG CHI BỘ KINH

Kinh 121: Tự trách

Kinh 122: Sóng biển

 

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*