Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp|Phẩm Asura (A Tu La)

giang-kinh-Tang-chi

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy T. Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi Bộ Chương 4 Pháp | Phẩm Asura, bao gồm các kinh
Kinh 91 : Các A Tu La
Kinh 92 : Định
Kinh 93: Định

Kinh 94: Thiền Định

Kinh 95: Que lửa
Kinh 96: Lợi mình
Kinh 97: Lợi ích cho mình

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*