015 Đại Kinh Khổ Uẩn | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

dai-kinh-kho-uan

Duyên khởi kinh là do các Tỳ kheo bị các Du sĩ ngoại đạo chất vấn giáo lý Đức Phật có gì khác với ngoại đạo về Dục, Sắc và Cảm thọ, vì họ cũng như Đức Phật có hiểu biết về 3 pháp ấy. Nhân duyên đó Đức Phật mới giàng bài kinh này nói rõ sự khác biệt nằm ở 3 điều mà Ngoại đạo không liểu tri được là: Vị ngọt của Dục, sự nguy hiểm của Dục , đó là những cái khổ mà không tuệ tri để xuất ly đoạn trừ. Để hiểu được , tuệ tri điều này chỉ qua con đường Thiền định để có trí tuệ mới liễu tri được 3 điều khác biệt này…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*