013 Đại Kinh Sư Tử Hống -Tiếp theo | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

thien-vien Van Hanh

Đức Phật nói về các hành trì đã trải qua trong khi tìm đạo như Khổ hạnh đệ nhất, Yểm ly, Độc cư đệ nhất để biết rằng các pháp đó không đưa đến giải thoát, cũng như bác bỏ những chủ trương sai lầm của ngoại đạo như đạt thanh tịnh nhờ luân hồi, nhờ tế tự, nhờ thờ lữa. Ngài cũng nói về thần thông không dùng thần thông để giáo hóa vì thần thông không đưa đến giải thoát. Đức Phật giảng bài kinh này khi đã 80 tuổi sắp nhập Niết bàn nên đã nói lên những điểm chính yếu của giáo pháp, coi như những lời dạy cuối cùng của Đức Phật cho các đệ tử. Đối với những ai hiểu thấu lời dạy của đức Phật sẽ nói một cách chân chánh như sau: “Một vị hữu tình không bị si chi phối, sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người”

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*