012 Đại Kinh Sư Tử Hống | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

Dai--kinh-su-tu-hong

Đại Kinh Sư Tử Hống số 12 trong Trung Bộ Kinh : đức Phật giảng về 10 lực của một đức Như Lai , Bốn vô úy và những thù thắng khác , nhờ đó Ngài đủ tư cách ” rống tiếng rống Sư tử” trong các hội chúng và chuyển bánh xe Pháp, cũng như bác bỏ những chủ trương sai lầm của ngoại đạo như đạt thanh tịnh nhờ luân hồi, nhờ tế tự, nhờ thờ lữa; do Ngài đã trãi qua tất cả, đã luân hồi, tế tự, thờ lữa trong nhiều kiếp mà không có kết quả gì…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*