Tăng Chi Bộ Kinh 3-4-5 Con ngựa thuần chủng |Phẩm I Ðáng Ðược Cung Kính | Chương 6 Pháp

TangChi-TamHanh

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Chương 6 Pháp Phẩm I Ðáng Ðược Cung Kính
Kinh 3: Các Căn: Với tín căn, với tấn căn, với niệm căn, với định căn, với tuệ căn, do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính
Kinh 4: Các Lực: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng được cung kính… là vô thượng phước điền ở đời.
Kinh 5: Con ngựa thuần chủng: Do kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc, và đầy đủ dung sắc.

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*