Tăng Chi Bộ Kinh 20-21 | Chương 6 Pháp Phẩm III Trên Tất Cả | TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi-kinh

Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Chương 6 Pháp Phẩm II Cần Phải nhớ
Kinh 20: Niệm chết: Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy thời được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử.
Chương 6 Pháp Phẩm III Trên Tất Cả
Kinh 21: Tại Sàmagàma: Thiên nhân hỏi Thế tôn về sáu pháp thối đọa

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*