T. Tâm Hạnh | Tăng Chi Bộ Kinh | XIV Phẩm Loài người | Kinh 131 Kiết sử

kinh-131-Kiet Su

Thiền Viện vạn hạnh Thứ Bảy 10/2 T. Tâm Hạnh giảng tiếp Kinh Tăng Chi Phẩm XIV Loài Người
Đức Phật nói về 4 hạng người hiện hữu ở đời nhưng không phân chia 4 hạng người theo 4 quả chứng như thông thường mà chia theo Kiết sử , theo cách trả lời, theo sự lanh trí hoặc theo sự nỗ lực.
(Kiết, hay kết là trói buộc ; sử là sai sử. Kiết sử là những  phiền não trói buộc.

Bao gồm
5 hạ tầng Kiết sử: Thân Kiến, Nghi, Giới cấm thủ, Dục tham và Sân

Thân kiến: là tà kiến chấp thân năm uẩn này là thường còn, thường hằng. Nghi là nghi ngờ, phân vân, do sự. Giới cấm thủ là chấp giữ một số giới khổ hạnh, xem là phương tiện có thể đưa đến giải thoát. Tham: là tham ái, tham đắm. Sân: là sân hận, hiềm hận.)

Kinh 131 Loại người theo Kiết sử

Có đoạn trừ ba kiết sử thân kiến, nghi, giới cấm thủ mới chứng được Dự Lưu,  xếp vào hàng Thánh, chỉ còn trở lui đời này nhiều nhất là bảy lần rồi nhập vào Niết Bàn. Nếu làm nhẹ bớt tham, sân thời chứng được Nhất Lai, chỉ còn trở lại một lần nữa tại cõi đời này rồi nhập Niết Bàn. Sau khi đoạn tận tham sân, thời chứng được quả bất lai, không còn  trở lại cảnh giới này, được hóa sinh  lên thiên giới và từ đấy chứng Niết Bàn.

 

Xem tiếp các cách phan loại khác trong Phẩm Loài Người

Đức Phật nói về 4 hạng người hiện hữu ở đời theo các phân loại khác như theo cách trả lời, theo sự lanh trí hoặc theo sự nỗ lực.
Kinh 132 Trả lời
Kinh 133 Lanh Trí
Kinh 134 Nỗ lực

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*