T. Giác Giới | Sống Tự Lợi Lợi Tha

Song Tu Loi Loi Tha

Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Giác Giới với đề tài Sống Tự Lợi Lợi Tha.
Là một người theo đạo Phật, ngoài lòng tôn kính Phật vô biên còn phải tu tập 3 điều hết sức quan trọng là Bố thí, Trì giới và Hành Thiền và không thể quên việc sống Tự Lợi và Lợi Tha.

Nếu chỉ tự mình hành trì Bố thí, Trì giới và Hành Thiền thì chỉ là tự lợi, không đem hạnh phúc, lợi lạc của việc hành trì này giới thiệu cho mọi người thì chưa có hành động lợi tha. Cũng như một mình đi chùa không kêu gọi gia đình, bạn bè cùng đi thì cũng chưa lợi tha, chưa kết duyên quyến thuộc trong đời này và đời sau…

Khi tu tập Bố thí, Trì giới và Hành Thiền sẽ đưa đến những thành tựu trong cuộc sống không thể nghĩ bàn…

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*