Lời dạy về sắc thủ uẩn của Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất)| TT.Thích Tâm Hạnh

HD-thien-loiday-Sariputa

Trước khi bước vào tu tập thiền, TT.Thích Tâm Hạnh tiếp tục giảng về đề tài Tứ Niệm Xứ gồm Thân niệm xứ , Thọ niệm xứ, Tâm niệm xứ , Pháp niệm xứ với Lời dạy về sắc thủ uẩn trong năm thủ uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thủ uẩn) của Tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*