Kinh 24 25 Ác giới| Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần Tăng Chi Bộ Kinh TT. Thích Tâm Hạnh

ThienVien-kinh-mung-PhatDan

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hàng tuần
TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh trong Chương 5 Pháp Phẩm Năm Phần
Kinh 24 Ác giới
Kinh 25 Nhiếp thọ
Phần trả lời thắc mắc đã nói rõ hơn về Như thật tri kiến đồng nhất với Như lý tác ý và sự cần thiết của Tam pháp ấn Vô thường Khổ Vô ngã.cũng như làm thế nào để được nhất tâm trong tu tập

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*