Kinh 11-12-13-14| Chương 5 Pháp|Phẩm Sức mạnh Kinh Tăng Chi |TT. Thích Tâm Hạnh

tang-chi-bo-kinhChuong-2

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Đang học Chương 5 Pháp, bắt đầu Phẩm 2 : Sức mạnh,
Kinh 11 Chưa được nghe
Kinh 12 Nóc nhọn
Kinh 13 Các sức mạnh tóm lược
Kinh 14 Các sức mạnh rộng thuyết
giảng rộng năm sức mạnh của bậc Hữu học bao gồm Tín , Tấn, Niệm, Định , Tuệ lực

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*