Giới Định Tuệ trong Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây | HT. Thích Minh Châu Viện Chủ khai sáng TV Vạn Hạnh

Kinh Potaliya
Kỷ niệm 7 năm Đại Trưởng Lão HT Viện Chủ khai sáng Thiền Viện Vạn Hạnh viên tịch (2012-2019) Thư Viện VHPG trân trọng phổ biến lại một bài giảng pháp của cố Đại Lão HT. Thích Minh Châu đã từng giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh: Kinh số 29 trong Trung Bộ Kinh: Đại kinh Ví dụ lõi cây, giảng cho các Tăng Ni lớp Cao cấp Phật Học (Học Viện Phật Giáo sau này)

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*