Đại kinh Ví dụ lõi cây | HT. Thích Tâm Đức | Giảng pháp sáng Chủ Nhật

HT Thích Tâm Đức

Giảng pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh hằng tuần, sau thời khóa Hướng dẩn Thiền, Tụng kinh là thuyết giảng của HT. Thích Tâm Đức sau Hội trường Đại kinh Ví dụ lõi cây

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*