Tiểu Kinh Phương Quảng | Trung Bộ Kinh 44 | Cố HT. Thích Minh Châu

phat dan 2022

Tiểu Kinh Phương Quảng bài kinh 44 Trung Bộ Kinh do Cố HT. Thích Minh Châu giảng năm xưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh Giảng rộng thêm các ý nghĩa về Tự thân, Ngũ Uẩn, Thân Kiến, Bát Chánh Đạo, Định, Thiền diệt thọ tưởng định

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*