Tăng Chi Bộ Kinh 203 -204 Con ngựa thuần chủng| Phẩm XXI KIMBILA | Chương 5 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi-203

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh Phẩm XXI KIMBILA | Chương 5 Pháp
Kinh 203 Con ngựa thuần chủng: Năm pháp cho một con ngựa thuần chủng cũng như cho một Tỳ kheo đáng được tôn trọng, cung kính cúng dường, đáng được chắp tay là vô thượng phước điền ở đời: Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyễn, nhẫn nhục hiền lành
Kinh 204 Các sức mạnh: Sức mạnh của một người tu tập: Tín lực, Tàm lực, Quý lực, Tinh tấn lực, Tuệ lực

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*