Tăng Chi Bộ Kinh 13 Xuất Ly Giới – Kinh 14 Hiền Thiện | Phẩm 2 Chương 6 Pháp | TT. Thích Tâm Hạnh

tangchi-kinh13-14

Giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh do TT. Thích Tâm Hạnh giảng
Chương 6 Pháp | Phẩm II. Phẩm Cần Phải Nhớ
Kinh 13 Xuất Ly Giới: Về sáu pháp đối trị xuất ly giải thoát: Từ tâm, Bi tâm, Hỷ tâm , Xả tâm, Vô tướng tâm
Kinh 14 Hiền Thiện: Tôn giả Sariputta (Xá lợi Phất) nói về Cận tử nghiệp khi lâm chung

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*