Sống nhiều hơn sống lâu | HT. Thích Giác Giới | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

Song-nhieu-song-lau

HT. Thích Giác Giới trong buổi giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , tại Thiền Viện Vạn Hạnh đã giảng đề tài Sống nhiều hơn sống lâu qua 6 câu chuyện đức Phật dạy trong Kinh Pháp cú 110 ,111, 112, 113, 114, 115
Kinh Pháp cú PHẨM NGÀN
110. “Dầu sống một trăm năm Ác giới, không thiền định, Tốt hơn sống một ngày, Trì giới, tu thiền định.”
111. “Ai sống một trăm năm, Ác tuệ, không thiền định. Tốt hơn sống một ngày, Có tuệ, tu thiền định.”
112 “Ai sống một trăm năm, Lười nhác không tinh tấn, Tốt hơn sống một ngày Tinh tấn tận sức mình.
113. “Ai sống một trăm năm, Không thấy pháp sinh diệt, Tốt hơn sống một ngày, Thấy được pháp sinh diệt.”
114. “Ai sống một trăm năm, Không thấy câu bất tử, Tốt hơn sống một ngày, Thấy được câu bất tử.”
115. “Ai sống một trăm năm, Không thấy pháp tối thượng, Tốt hơn sống một ngày, Thấy được pháp tối thượng.”

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*