Tăng Chi Bộ Kinh 18 Con cá | Kinh 19 Niệm Chết|Chương 6 Pháp|Phẩm II |TT. Thích Tâm Hạnh

TangChi-kinh-18-19

TT. Thích Tâm Hạnh giảng kinh Tăng Chi vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Chương 6 Pháp | Phẩm II Cần Phải nhờ
Kinh 18 Con cá : Nói về sự ăn chay ăn mặn và sự giết hại sinh vật
Kinh 19 Niệm chết: Không phải nói về sự chết mà nói về sự tu tập để thấy được sự duyên khởi và đạt được sự bất tử do không chạy theo sanh diệt của các pháp hữu vi mà là duyên sinh duyên diệt …

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*