Lợi ích của sự Lãnh thọ và Hành trì Giới luật | Thầy Thích Đồng Thành | Giảng Pháp sáng Chủ Nhật

T Đồng Thành

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền, Thầy Thích Đồng Thành giảng về các Lợi ích của sự Lãnh thọ và Hành trì Giới luật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*