Kinh 2-3-4 | Chương 5 Pháp Phẩm Sức mạnh Hữu Học Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

TTamHanh-chuong 5phap

Thiền Viện Vạn Hạnh 2g Chiều thứ Bảy hằng tuần TT. Thích Tâm Hạnh giảng Tăng Chi Bộ Kinh
Đang học Chương 5 Pháp, Phẩm Sức mạnh Hữu Học,

Sau Kinh 1 kỳ trước tóm lược các sức mạnh của bậc hữu học, tiếp tục với Kinh 2 Rộng rãi : giảng rộng về 5 sức mạnh của bậc Hữu Học: Tín lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực và tuệ lực
Kinh 3 Khổ : 5 pháp dẫn đến an lạc hoặc khổ đau
Kinh 4 Tương xứng : 5 pháp tương xứng dẫn đến địa ngục hay cõi Trời

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*