Kinh 195 Vappa | Tăng Chi Bộ kinh | Thích Tâm Hạnh

TangChi-Kinh195 Vappa

Thiền Viện Vạn Hạnh chiều thứ Bảy thầy Tâm Hạnh giảng tiếp Kinh 195 Vappa trong chương 4 pháp Phẩm XX Đại Phẩm Tăng Chi Bộ kinh
Khung cảnh là ngài Muc Kiền Liên (Mahamoggallana) nói với một người họ Thích tên Vappa theo phái lõa thể Ni kiền tử vấn đề một người với bốn pháp (Thân, khẩu, ý, Vô minh) đã thanh tịnh giải thoát , có còn bị nghiệp chi phối trong tương lai không.
Sau đó đức Phật đã giải thích tường tận vấn đề cho Vappa và cuối cùng Vappa đã quy y theo đức Phật

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*