Kinh 146 -147-148-149 Thời giải thoát | Phẩm XV Chương 5 Pháp Tăng Chi Bộ Kinh| TT. Thích Tâm Hạnh

Các bài giảng Hướng dẫn thiền, Giảng Pháp tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật , Giảng kinh Nikaya Tăng Chi Bộ kinh vào chiều thứ Bảy tại Thiền Viện Vạn Hạnh
Phẩm XV Chương 5 Pháp
Kinh 146 Người Bạn
Kinh 147 Bố thí không xứng đáng bậc chân nhân
Kinh 148 Bố thí xứng đáng bậc chân nhân
Kinh 149 Thời giải thoát

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*