Phải sống như thế nào theo lời Phật dạy| HT. Thích Giác Giới giảng pháp sáng Chủ Nhật

HT-Giac-Gioi

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hàng tuần Thiền Viện Vạn Hạnh sau thời khóa Hướng dẫn Thiền, tụng kinh; HT. Thích Giác Giới giảng đề tài Phải sống như thế nào theo lời Phật dạy.
Trong cuộc sống có nhiều hạng người và đức Phật tán thán, khen ngợi một hạng người mà chúng ta noi theo để sống và tu tập

Phần đầu có Lịch đi cúng dường trường Hạ vào ngày 7/7/2019

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*