008 Kinh Đoạn Giảm | Trung Bộ Kinh | Cố HT. Thích Minh Châu

thien vien van hanh

Kinh Đoạn Giảm (Sallekha Sutra) Kinh số 8 Trung Bộ Kinh do Cố HT. Thích Minh Châu đã giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh năm xưa, xin được giới thiệu lại nhằm kỹ niệm và tưởng nhớ.
Đoạn giảm nguyên nghĩa là khổ hạnh trong kinh này có nghĩa là sự giảm trừ và đoạn tận các bất thiện pháp và thay thế vào bằng các thiện pháp (đoạn phiền não, giảm vô minh). Đức Phật giảng về cách tu tập pháp đoạn giảm (đoạn phiền não, giảm vô minh) để bác bỏ quan niệm cho rằng chứng đắc các thiền là đã viễn ly hay đoạn giảm (đoạn phiền não, giảm vô minh) là một trong 5 pháp môn đưa đến giải thoát hoàn toàn, bao gồm: Pháp môn đoạn giảm, pháp môn khởi tâm, pháp môn đối trị, pháp môn hướng thương, pháp môn giải thoát hoàn toàn

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*