Trạng thái Tâm trong Thiền | TT. Thích Tâm Đức | Hướng Dẫn Thiền

Trạng thái Tâm trong Thiền | TT. Thích Tâm Đức

TT. Thích Tâm Đức trong thời khóa Hướng Dẫn Thiền sáng Chủ Nhật hằng tuần đã nói chuyện về Trạng thái Tâm trong Thiền

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*