T. Phước Đạt | Phương pháp tu tập đoạn trừ tam chướng phiền não

T Phuoc Dat

Thiền Viện Vạn Hạnh, Giảng pháp sáng Chủ Nhật, Giảng sư Thích Phước Đạt | Phương pháp tu tập đoạn trừ tam chướng phiền não trong bài hồi hướng
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo,
Trong đó ý nghĩa tam chướng  là gì và có liên quan gì với Bồ tát đạo

Sẽ tiếp tục đọc các bài khác :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*